De Bestuursleden van Stichting tot Nut

Het bestuur poseert voor het voormalige bankgebouw van de Nutsspaarbank in Arum. Van links naar rechts:
Reynold Ypma, Durk Hilarides, Aafke Hoekstra (penningmeester), Germ Schiphof (voorzitter), Jolanda van der Veen (secretaris) en Klaas Koopmans.

Terp 10 Communicatie

Stichting tot Nut
Secretariaat: Lidlumerwei 14
8854 GN Oosterbierum

info@stichtingtotnut.nl

Ontstaan

Stichting tot Nut is ontstaan vanuit de Nutsspaarbank.