Stichting tot Nut Arum

“Stichting tot Nut" levert een (financiële) bijdrage in de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied van de voormalige Stichting Nutsspaarbank te Arum, in de vroegere gemeente Wûnseradiel.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

 • het financieel steunen van en/of het zorgdragen (beschikbaar stellen) van voorzieningen voor (aan) de in het werkgebied gevestigde verenigingen, stichtingen of groepen van natuurlijke personen, die activiteiten ontplooien die, naar het oordeel van het bestuur van de stichting, bevorderlijk zijn voor de verbetering van het sociale en culturele leven in het werkgebied;
 • alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn


Alleen aanvragen ten behoeve van projecten in de dorpen Arum, Kimswerd, Witmarsum, Schraard, Pingjum, Zurich, Lollum, Exmorra, Kubaard, Achlum, Wons, Longerhouw en Schettens komen voor donatie in aanmerking.


  Schenking aan Stichting tot Nut

  Stichting tot Nut heeft een SBBI-status. SBBI's zijn in beginsel vrijgesteld voor de heffing van schenk- en erfbelasting. Wanneer u Stichting tot Nut een schenking, erfenis of legaat toebedeelt, dan blijft die vrijgesteld van heffing.

   Terp 10 Communicatie

   Stichting tot Nut
   Secretariaat:
   Lidlumerwei 14
   8854 GN Oosterbierum

   stichtingtotnut@gmail.com

   MV Excelsior Schraard

   Muziekvereniging Excelsior Schraard hield op 11 mei in Nijland een Play-In. Het was een succesvol