De Bestuursleden van Stichting tot Nut

Het bestuur poseert voor het voormalige bankgebouw van de Nutsspaarbank in Arum.

Van links naar rechts:
Anneke Westra, Klaas Koopmans, Jolanda van der Veen (secretaris), Durk Hilarides (voorzitter), Aafke Hoekstra (penningmeester) en Reynold Ypma.

Terp 10 Communicatie

Stichting tot Nut
Secretariaat:
Lidlumerwei 14
8854 GN Oosterbierum

stichtingtotnut@gmail.com

Ontstaan

Stichting tot Nut is ontstaan vanuit de Nutsspaarbank.